تبلیغات
وکیل زمین - دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاطت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی (6/3/1386)
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5283-1 مورخ 22/12/1385 سازمان حفاظت محیط زیست و تایید سارمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی – مصوب 1384 – دستورالعمل قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – در این دستورالعمل اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – قانون : قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی – مصوب 1384

پ – کارکنان و ماموران سازمان : آن دسته از کارکنان شاغل غیرستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط زیست ، کنترل مناطق ، کشف ، تعقیب جرایم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت دارند.

ت – کاشف : کسی که نگهداری ، حمل و نقل ، ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می نماید و به ماموران سازمان در واحد های ذی ربط اعلام می کند و زیر صورت مجلس را امضا می نماید.

ماده 2 – سازمان حفاطت محیط زیست موظف است به منظور اجرای قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه ای خود پیش بینی و مطابق مقررات این دستورالعمل مصرف نماید.

ماده 3 – مبنای محاسبه حق کشف ، هفتاد درصد (70%) بهای جانور وحشی شکار شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست می باشد که به شرح زیر قابل پرداخت است :

الف – کارکنان و ماموران سازمان در امر شکف تخلفات و جرایم زیست محیطی معادل بیست و پنج درصد (25%) بهای جانوران وحشی

ب – کارکنان و ماموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرایم معادل سی و پنج درصد (35%) بهای جانوران وحشی

پ – کارکنان و ماموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده درصد (10%) بهای جانوران وحشی

تبصره 1 – چنانچه هریک از اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چند عنوان سهیم باشند ، فقط حق دریافت سهمی بیشتر را دارند.

تبصره 2 – در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند ، سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد تشخیص مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ذیربط یا رئیس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.

ماده 4 – علاوه بر مواد مندرج در ماده 3 و بندهای آن ، سازمان موظف است از محل اعتیارات مصوب که به این منظور اختصاص می یابد حسب مورد و به تشخیص رئیس سازمان یا نمایتده وی نسبت به پرداخت خسارات با دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید :

الف – به هریک از کارکنان و ماموران سازمان که ضمن انجام وظیفه یا ماموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می گیرند با ارائه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارزش قانونی ، حداکثر تا سی میلیون (30000000) ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارزش عضو ناقص شده.

ب – به خانواده کارکنان و مامورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و ماموریت محوله به منظور جلوگیری ، کشف ، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست می دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا یکصد میلیون (100000000) ریال .

پ – به کارکنان و مامورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله به ویژه کشف ، تغقیب جرایم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده اند حداکثر بیست میلیون (20000000) ریال .

ت – به کارکنان و مامورانی که هنگام کشف ، تعقیب جرایم ، شکار و صید بر اثر درگیری با متخلفان به حکم قطعی مراجع قضایی به پرداخت دیه محکوم می شوند ، معادل مبلغ دیه مندرج در حکم مذبور.

ث – به کارکنان و مامورانی که انجام وظایف آنها با سختی  شرایط کار موضوع بند (خ) ماده (39) قانون استخدام کشوری – مصوب 1345 – همراه است فوق العاده ای به همین عنوان قابل پرداخت است.

تبصره – دستور العمل این بند به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ