تبلیغات
وکیل زمین - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1389

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحیه 1371/08/24)
 

 

ماده 1 - حفاظت و بهبود بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین كلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاظت محیط زیست كه در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه می كند.
تبصره
1 -
شركت سهامی شیلات ایران و شركت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
ماده
 2 -
ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارتند از:
وزرای كشاورزی ، كشور، صنایع ، بهداشت ، جهادسازندگی ، وزیر مسكن و شهرسازی ، درمان وآموزش پزشكی ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه و 4 نفر ازاشخاص ذی صلاح كه به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهوربرای مدت 3 سال منصوب می شوند.
تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرایی كه بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند.
ماده 3
-
شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی كه در قانون شكار وصید برای شورای عالی شكاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارك ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصویب حدود این مناطق با رعایت نكات زیر:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .
2- كسب موافقت وزیر جهاد سازندگی در مورد مناطقی كه با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور در آنها طرح جنگلداری یا مراتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.
3 -كسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی كه طرح های اكتشاف و بهره برداری ازمواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می گردد.
صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی كه تحت عنوان پارك ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موكول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.
تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون .
ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون .
ماده
 4 -
هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی كه برای مناطق مذكور در بند الف ماده 3این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالكیت یا حق انتفاع اشخاصی كه در داخل این مناطق قانونٹدارا هستند، مغایر باشد.
ماده
 5 -
رئیس سازمان محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز عهده دارد.
ماده
 6 -
سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی كه در قانون شكار و صید برای سازمان شكاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده ، دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :
 1 - طرق حفظ تعادل اكولوژیك طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست ).
2- تغییراتی كه تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیكی و شیمیایی و بیولوژیك خاك ، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند مانند: تغییر وتخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع ، دگرگونی اكولوژی دریاها، بهم خوردن زهكشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب ها.
  3 - استفاده از سموم كشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .
4- طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .
5 -حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن .
ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب ، هوا، خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلی عواملی كه مؤثر بر روی محیط می باشند.
ج - هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملكتی باحفظ حقوق اشخاص .
د - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افكار عمومی در زمینه حفظ وبهسازی محیط زیست .
ه - ایجاد باغ های وحش و موزه تاریخ طبیعی .
و - برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ، مكانی ، نوعی ، طریقی و كمی شكارو صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صید.
ز - همكاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدودتعهدات متقابل .

ماده 7 - هرگاه اجرای هر یك از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاری سازمان های ذی ربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر، طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.
ماده
 8 -
مبادرت به هرگونه شكار و صید و پرورش و تكثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذكور از بند (الف ) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد و در هر یك از موارد كه ضرورت ایجاد نمایدسازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره - در مواردی كه صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات وواردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوطه به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده . مرجع صادره كننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده
 9 -
اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یاخاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی یا شیمیایی یا بیولوژیك آن را به طوری كه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت كشاورزی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی كه استفاده ازسموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدیدنظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه و جایگزینی مواد وطرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگیری از آلودگی با تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجادصداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود كه به تصویب كمسیون های كشاورزی و عمران روستایی و بهداری و دادگستری مجلس برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذكور در ماده 10كارخانجات و كارگاه هایی را كه موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را كتبٹ با ذكر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسؤولان آنها اخطار می نماید كه ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از كار و فعالیت خودداری كنند. در صورتی كه درمهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان از كار و فعالیت ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی كه اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه عمومی محل شكایت نمایند دادگاه فورٹ و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می كند و در صورتی كه اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است .

تبصره - رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی كه خطرات فوری در برداشته باشدبدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه كار و فعالیت آنها را بدهند.

ماده 12 - صاحبان یا مسؤولان كارخانجات و كارگاه های موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه كار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس ازشصت و یك روز تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 13 -
كسانی كه از مقررات و ضوابط مذكور در آیین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمایندبر حسب مورد كه در آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محكوم خواهند شد.
ماده
 14 -
در مورد جرایم مذكور در این قانون سازمان حسب مورد شاكی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود.
ماده
 15 -
مأمورین سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقیب جرائم فوق الذكرمی شوند در صورتی كه وظایف ضابطین دادگستری را در كلاس مخصوص زیرنظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شكار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - در مواردی كه سازمان های دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرایم مذكوردر این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان ها اعلام خواهد كرد.
ماده
 16 -
كلیه عرصه و اعیان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند(الف ) ماده 3 همچنین كلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالاب ها (به استثنای مرداب انزلی ) و املاك مذكور قائم مقام قانونی مؤسسات یاسازمان های مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره (1) - در صورتی كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل ها ومراتع كشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تبصره (2) - نحوه واگذاری منافع املاك مذكور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده
 17 -
در صورتی كه عرصه و اعیان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف )ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانونی خرید اراضی و ابنیه وتأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 خریداری و تصرف نماید.
ماده
 18 -
سازمان دارای گارد خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهیزات لازم .
ماده
 19 -
مناطقی از كشور كه مقررات موارد 11 و 12 و13 این قانون در آنها اجرا خواهد شداز طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی كه در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.
ماده 20
 -
سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف واختیارات خود را نسبت به اجرای موارد 11 و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یك ازمناطق كشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری های مربوط یا هر سازمان دولتی ذی ربط محول نماید، در این صورت شهرداری ها و سازمان های مذكور مسؤول اجرای آن خواهندبود.
ماده
 21 -  آیین نامه اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه های مذكور در ماده 10 پس از تأییدشورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ