تبلیغات
وکیل زمین - قانون معادن - 1
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : جمعه 9 اردیبهشت 1390

فصل اول: تعاریف و كلیات                                                                 ماده 1 -
تعریف واژه‏ هاى بكار رفته در این قانون به شرح زیر است :

الف - ماده معدنى (كانی): هر ماده یا تركیب طبیعى كه به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسى به وجود آمده
است.

ب - كانه : مواد معدنى یا كانیهاى موجود در كانسار كه داراى ارزش اقتصادى است.

پ - ذخیره معدنى (كانسار): تمركز و یا انباشت طبیعى یك یا چند ماده معدنى در زیر یا روى زمین و یا محلول در آب می‏باشد.

ت - معدن : ذخیره معدنى است كه بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد.

ث - اكتشاف : تجسس ادارى به منظور یافتن كانسار است كه شامل عملیاتى از جمله موارد زیر می‏باشد:

        1-  آثاریابى و نمونه ‏بردارى و آزمایشات كمى و كیفی.      
        2- 
بررسیهاى زمین شناسی، ژئوفیزیكى و ژئوشیمیایى مانند آنها و انجام امورى كه براى این گونه بررسی ها لازم باشد.  
        3-حفارى روباز و زیرزمینی.
        4-  تعیین شكل و كیفیت و كمیت ذخیره معدنی، و تهیه نقشه‏ هاى مربوطه.   

ج - پروانه اكتشاف: مجوزى است كه براى انجام عملیات اكتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت
معادن و فلزات صادر می‏شود.

چ - گواهى كشف : تأییدیه ‏اى كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اكتشافى و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر می‏شود.

ح - بهره‏ برداری: مجموعه عملیاتى است كه به منظور استخراج و كانه آرایى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام می‏گیرد.

خ - بهره‏ بردار : شخص حقیقى یا حقوقى اعم از دولتی، تعاونى و خصوصى است كه داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد.

د - استخراج : مجموعه عملیاتى است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‏گیرد.

ذ - اجازه برداشت: مجوزى است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمین مصالح ساختمانى مورد نیاز طرح هاى عمرانى و برداشت واریزه ‏ها و ذخایر محدود و جزئى و نیز عملیات آزمایشگاهى صادر می‏شود.

ر - حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏ بردارى و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.

ز ـ كانه آرایی: عبارت است از كلیه عملیات فیزیكی، شیمیایى و یا فیزیك و شیمیایى كه به‏ منظور جدا كردن قسمتى از مواد باطله از كانه و یا تفكیك كانه‏ ها از یكدیگر انجام می‏گیرد.

ژ - فرآورى : شامل كلیه عملیاتى است كه بر روى مواد خام معدنى یا كانه آرایى شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتى می‏شود.

س - محل انباشت مواد: محلى است خارج از كارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها كه مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‏شود.

ش - مواد باطله : عبارت است از موادى كه در نتیجه استخراج یا كانه آرایى از كانه جدا می‏گردد.

ص - شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى كه حاوى كانی‏هاى با ارزش نبوده و یا تفكیك آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاى ساختمانی، راه‏سازی، بتن ریزى و نظایر آن استفاده می‏گردد.

ض - خاك رس معمولى : خاكى است كه براى ساختن خشت و آجر معمولى (غیرنسوز) به كار می‏رود و نیز در عملیات ساختمانى و راه‏سازى و كشاورزى از آن استفاده می‏شود.

ط - خاك صنعتى : خاكى است كه به علت داشتن خواص فیزیكى و شیمیایى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد.

ظ - سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبیعت كه حاوى كانه قابل تفكیك در شرایط كنونى نبوده و عمل آورى آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینى نیست و عموماً در پى یا دیوارچینى ساختمان ها، راه ‏سازى و دیواره‏ سازى و امور نظیر آن به كار می‏رود.

ع - سنگ تزئینى : سنگهاى متبلور و غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونى كه حاوى كانه قابل تفكیك در شرایط كنونى نبوده و عمل آورى آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.

غ - پروانه بهره‏بردارى : مجوزى است كه توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره‏ بردارى از معادن در محدوده‏اى كه مشخص شده است، صادر می‏گردد.

ف - طرح بهره‏ برداری: طرحى است كه در آن جزئیات برنامه‏ هاى اجرایى براى بهره‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره ‏بردارى درج می‏گردد.

ق - معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق می‏شود كه فاقد بهره‏ بردار بوده و یا واگذارى آن از نظر این قانون منعى نداشته باشد.

ماده2
- در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئولیت اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخایر معدنى و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهاى معدنى مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهاى معدنی، دستیابى به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور به عهده وزارت معادن و فلزات می‏باشد. اعمال حاكمیت مذكور در این ماده می‏تواند مانع اعمال مالكیت اشخاص حقیقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد.

ماده3-
مواد معدنى به شرح زیر طبقه‏ بندى می‏شوند:
الف - مواد معدنى طبقه یك عبارت هستند از :
                                                                                                                                                                                    سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاك رس معمولی، صدف دریایی، پوكه معدنی، نمك آبى و سنگی،   مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظایر آنها.

ب - مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از
:
1- آهن، طلا، كرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدان، كبالت، تنگستن، كادمیوم و سایر فلزات
.  
2-نیتراتها، فسفاتها، براتها، نمكهاى قلیایی، سولفاتها، كربناتها، كلرورها (به استثناى مواد یاد شده در طبقه یك) و نظایر آنها.  

3-میكا، گرافیت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوكسیت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاى صنعتى و نظایر آنها.  

4- سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.
5- انواع سنگهاى تزئینى و نما.  

6- انواع زغال سنگها و شیلهاى غیرنفتی.
7-  واد معدنى قابل استحصال از آبها و نیز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هیدروكربوری.

ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از:
                                                                                                                                                                                      كلیه هیدروكربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر پلمه سنگهاى نفتی، سنگ آسفالت طبیعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قیر، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبیعى در صورتى كه مورد عمل وزارت نفت، شركتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‏گردد.

د - مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از:  
                                                                                                                                                                                   كلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه. تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات یك و دو كه در طبقه‏بندى فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادى شامل چند ماده از یك طبقه و موادى از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‏شود .

ماده 4 -
امور مربوط به مواد معدنى طبقات یك و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاك رس معمولى در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‏باشد.

تبصره - تشخیص معمولى بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است
.
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ