تبلیغات
وکیل زمین - قانون معادن - 2
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
فصل دوم : اكتشاف                                                                     
 


ماده 5- اكتشاف ذخایر معدنى توسط بخش‏هاى دولتی، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى انجام می‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نیز مكلف است رأساً یا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاى تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقى و حقوقى ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اكتشاف و شناسایى ذخایر معدنى كشور اقدام نماید.

ماده 6 - اكتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‏نامه اجرایى تعیین خواهد شد.

تبصره - اكتشاف حین بهره‏بردارى نیاز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لیكن در صورت كشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى كشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد.

ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسیدگى و تأیید عملیات اكتشافى نسبت به صدور گواهى كشف، به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نماید. در این گواهى نوع یا انواع ماده معدنى كشف شده، كمیت، كیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اكتشافى باید ذكر شود. گواهى مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یك سال از تاریخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اكتشافی، در آیین‏نامه اجرایى این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 2 - در صورت عدم دستیابى به كانه پس از انجام عملیات اكتشافی، حقى براى دارنده پروانه اكتشاف ایجاد نمی‏شود.

ماده 8 - دارندگان گواهى كشف می‏توانند حداكثر ظرف یك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن كشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‏هاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهره‏بردار ذخیره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتیبى كه در آیین‏نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‏گردد
.
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ