تبلیغات
وکیل زمین - آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ( 1346/10/29 و 1374/1/30 )
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

فصل اول : تعاریف

ماده‌ 1 - جانوران‌ وحشی‌ به‌ شرح‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

الف‌ـ پستانداران‌ وحشی

ب‌ـ پرندگان‌ وحشی‌

پ‌ـ خزندگان‌ وحشی‌

ت‌ـ آبزیان‌

ماده‌ 2 - شكار عبارت‌ است‌ از تیر اندازی‌ به‌ پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ یا كشتن‌ یا گرفتن‌ یا تعقیب‌ كردن‌ آنها به‌ هر كیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌.
ماده‌ 3 -
صید عبارت‌ است‌ از كشتن‌ یا گرفتن‌ آبزیان‌ قابل‌ صید به‌ هر كیفیت‌ و وسیله‌ و طریق‌ یا تیراندازی‌ به‌ آنها.
ماده‌ 4
- منظور از حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ جانوران‌ وحشی‌ هستند كه‌ در شرف‌ تكثیر یا در معرض‌ خطر و یا نادر و نافع‌ باشند.
ماده‌ 5 -
جانوران‌ زیانكار جانوران‌ وحشی‌ هستند كه‌ به‌ مزارع‌ و باغات‌ و سایر حیوانات‌ زیان‌ و آسیب‌ می‌رسانند.
ماده‌ 6
- لغو‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 7
- لغو‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 8
- لغو‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 9
- قرق‌ اختصاصی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و آب‌ و آب‌ بندان‌ و كوهستان‌ و زمین‌های‌ بایر یا دایر اطلاق‌ می‌شود كه‌ امتیاز شكار و صید در آن‌ محدوده‌، با رعایت‌ حقوق‌ اشخاص‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و تكثیر و بهره ‌برداری‌ از حیوانات‌ قابل‌ شكار و صید پس‌ از موافقت‌ مقامات‌ صلاحیتدار وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ برای‌ مدت‌ معین‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ واگذار می‌گردد.


فصل دوم : مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی
ماده‌ 10 - نسخ‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 11 -
نسخ شده‌ است‌.
ماده‌ 12
- نسخ‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 13 -
نسخ‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 14
- نسخ‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 15 -
شرایط‌ و مقررات‌ شكار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌، هر سال‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ و اعلام‌ خواهد شد.
ماده‌ 16 -
حقوق‌ و تكالیف‌ دارندگان‌ پروانه‌ قرقهای‌ اختصاصی‌ از طرف‌ شورای عالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ تعیین‌ می‌شود.
فصل سوم : پروانه های شکار و صید و شرایط صدور آن

ماده‌ 17 - پروانه‌های‌ شكار و صید مذكور در قانون‌ به‌ صورت‌ پروانه‌های‌ عادی‌ و ویژه‌ و انتفاعی‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ 18 -
پروانه‌ عادی‌ شكار و صید برای‌ مواردی‌ است‌ كه‌ مشمول‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ چهارگانه‌ زیر نباشد:

الف‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ زمانی‌. (فصول‌ و ساعات‌)
ب‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ مكانی‌. (پارك‌ ملی‌ـ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی)
ج‌ـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ نوعی‌. (حیوانات‌ حمایت‌ شده‌)
دـ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ طریقی‌. (انواع‌ اسلحه‌ و مهمات‌ و طرق‌ و وسایل)

ماده‌ 19 - پروانه‌های‌ عادی‌ بر حسب‌ درخواست‌ به‌ متقاضیان‌ شكار پستانداران‌ و پرندگان‌ و خزندگان‌ وحشی‌ و آبزیان‌ قابل‌ صید برای‌ یك‌ یا چند دسته‌ یا مجموع‌ آنها صادر می‌گردد. شكار در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شكار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ با پروانه‌ عادی‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 20
- برای‌ شكار در پاركهای‌ ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و قرق‌ اختصاصی‌ و همچنین‌ شكار حیوانات‌ حمایت‌ شده‌ پروانه‌ ویژه‌ صادر می‌گردد.
ماده‌ 21
- پروانه‌های‌ انتفاعی‌ بر حسب‌ مورد برای‌ شكار و صید كه‌ جنبه‌ حرفه‌ای‌ یا كسب‌ یا تجارت‌ داشته‌ باشد و همچنین‌ برای‌ پرورش‌ و تكثیر و خرید و فروش‌ و صدور حیوانات‌ قابل‌ شكار و صید و اجزای‌ آن‌ صادر می‌شود.
ماده‌ 22 -
حذف‌ شده‌ است‌.


فصل چهارم : سازمان
ماده‌ 23 - لغو‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 24
- لغو‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 25
- لغو‌ شده‌ است‌.

فصل پنجم : نحوه همکاری وزارتخانه ها و سایر سازمانهای وابسته به دولت با سازمان حفاظت محیط زیست
ماده ‌26 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ باید در مواردی‌ كه‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ تشخیص‌ دهد طرح‌های‌ مربوط‌ به‌ سدسازی‌ـ كانال‌سازی‌ـ تغییر و انحراف‌ مسیر رودخانه‌هاـ ساختمان‌ پلهاـ قطع‌ جنگل‌ـ اجاره‌ مراتع‌ دولتی‌ـ دفع‌ آفات‌ و سایر موارد مشابه‌ كه‌ از لحاظ‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ زیان‌آور است‌، نظر سازمان‌ مزبور را در حدود امكان‌ مورد توجه‌ قرار دهند.
ماده‌ 27 -
وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و كلیه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌ كشور با سازمان‌ برای‌ تأسیس‌ موزه‌های‌ تاریخ‌ طبیعی‌ و حیوان‌شناسی‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ حمایت‌ حیوانات‌، همكاری‌ خواهند نمود.
ماده‌ 28 -
سازمان‌ تذكر لازم‌ به‌ مقامات‌ صلاحیتدار در مورد منع‌ و محدودیت‌ ورود و خرید و فروش‌ و استعمال‌ هرگونه‌ اسلحه‌ و مهمات‌ شكاری‌ و اجزای‌ آن‌ و همچنین‌ سایر وسایل‌ شكار و صید را كه‌ برای‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ مضر تشخیص‌ دهد، خواهد داد و مقامات‌ مذكور با رعایت‌ مقررات‌ قانون‌ و حقوق‌ اشخاص‌ همكاری‌ لازم‌ را با سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ خواهند كرد.
ماده‌ 29
- مقامات‌ مسوول‌ در صورتی‌ مبادرت‌ به‌ صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ شكاری‌ می‌نمایند كه‌ متقاضی‌ طبق‌ مقررات‌ شكار دارای‌ پروانه‌ معتبر شكار باشد.
ماده‌ 30
ـ وزارت‌ دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیتدار به‌ تقاضای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ پروانه‌های‌ حمل‌ اسلحه‌ كسانی‌ را كه‌ برخلاف‌ مقررات‌ شكار عمل‌ نمایند، لغو خواهد نمود.

فصل ششم : مقررات خرید و فروش ، عرضه و نگهداری ، واردات و صادرات تکثیر و پرورش جانوران وحشی
ماده‌31 - خرید و فروش‌ـ عرضه‌ و نگهداری‌ و حمل‌ و صدور كلیه‌ جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ و كشته‌ و اجزاء آنها بدون‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ ممنوع‌ است‌ به‌ استثنای‌ آنچه‌ از طرف‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ مجاز اعلام‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 32 -
ترخیص‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ زنده‌ و تخم‌ این‌ قبیل‌ پرندگان‌ از گمرك‌ موكول‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ و ارائه‌ گواهی‌ مبنی‌ بر سالم‌ بودن‌ حیوانات‌ از مقامات‌ صلاحیتدار دامپزشكی‌ مبدأ صدور است‌.
ماده‌ 33
- تكثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ با رعایت‌ قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ از سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ نكات‌ زیر صادر می‌گردد. الف‌ـ محل‌ تأسیسات‌ تكثیر و پرورش‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ نباید مخل‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و یا موجب‌ وارد شدن‌ خسارات‌ به‌ جنگلها و مراتع‌ و آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ عمومی‌ و همچنین‌ ایجاد خطر بیماری‌ یا تضعیف‌ نژاد برای‌ حیوانات‌ و آبزیان‌ باشد. ب‌ـ طرح‌ عملیات‌ و نقشه‌ ساختمانها باید مورد تایید سازمان‌ باشد.
ماده‌ 34
- سازمان‌ از صدور پروانه‌ تكثیر و پرورش‌ حیوانات‌ وحشی‌ و آبزیانی‌ كه‌ موجب‌ تضعیف‌ نژاد یا ایجاد خطر برای‌ جانوران‌ وحشی‌ كشور گردد، خودداری‌ خواهد نمود.
ماده‌ 35 -
دارندگان‌ پروانه‌ تكثیر و پرورش‌ باید رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ و آسایش‌ و ایمنی‌ عمومی‌ و عدم‌ آلودگی‌ آبها و سایر موارد مندرج‌ در این‌ آیین‌نامه‌ را بنمایند.
ماده‌ 36 - رها نمودن‌ حیوانات‌ و پرندگان‌ وحشی‌ تكثیر شده‌ بدون‌ اجازه‌ سازمان‌ ممنوع‌ است.
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ