وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 1391
درود 
  
    شاید پرسیده باشید که در این مدت 6 ماهه چه بلایی بر سر وکیل زمین آمده، بعی از دوستان نیز این غیبت را به نوعی جا زدن من - اینکه حقوقی ها می آیند، سرکی می کشند و می روند-  تعبیر کردند. دلیلش هرچه بود بماند، اما من به قولی صحنه را خالی نمی کنم.

باشد که بازگشت وکیل زمین گامی هرچند کوچک در جهت بهبود وضعیت محیط زیستمان باشد.
طبقه بندی: تیتر خبری روز،  دل نوشته، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
روز دوم هفته زمین پاک، حمایت از بازیافتآئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2 ) قانون مدیریت پسماندها - مصوب 1383-، عبارات واصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می رود:

1- قانون : قانون مدیریت پسماندها-مصوب 1383- 

2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از یكدیگر

3- بازیافت : فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد

4- کار گروه ملی : کار گروه  ملی مدیریت پسماندها

5- صندوق : صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383-)

6- موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

7- جزء ویژه : آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماند عادی هستند

8 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

 

ماده 2- برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مذكور در قانون، کار گروه ملی با تركیب زیر تشكیل میشود:

1- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس گروه)

2- معاون وزارت كشور (رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور )

3- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

4- - معاون وزارت صنایع و معادن

5- معاون وزارت نفت

6- معاون وزارت نیرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزی

8- معاون موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی 

9-  معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

11- معاون شهرداری تهران

12- معاونان سایر دستگاهها حسب مورد

تبصره : کار گروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با تركیب مدیران دستگاه های مذكور در استان به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری ودبیری مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تشكیل میگردد. کار گروه مذکور می تواند درصورت لزوم کار گروه های شهرستانی را با تركیب مشابه به مسئولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكیل دهد.

 

ماده 3- وظایف کار گروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد:

1- تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره(2) ماده (2) قانون برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست. دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه مورد نظر خود را به کار گروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای پیشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کار گروه حضور می یابند.

2- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.

3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی.

4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع  ماده (12) آئین نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولید کنندگان و وارد کنندگان.

5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی .

6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به :

الف- دفع، پردازش و بازیافت پسماندها

ب- حدود تشخیص پسماندهای ویژه

پ-  شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود .

ت- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی
     سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها.

7- ارائه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها.

 

 ماده 4- مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع وتفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کنند که در مراکز استانها وهمچنین شهرهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر تا پایان سال 1390 ودر سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 همه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری نمایند.

تبصره 1- طرح جامع یاد شده در کار گروه تبصره ماده (2) این آیین نامه وطرح تفصیلی آن در شورای اسلامی  مربوط تصویب می شود.

تبصره 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی وکشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما  مدیریت اجرائی آن  به عهده مدیریت اجرائی پسماند عادی میباشد كه در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی، اجزای آن پیش بینی خواهد شد.

تبصره3 - اعتبارات مورد نیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت كشور (سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

 

 ماده 5- وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازیافت، پردازش ودفع را با رعایت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه تهیه و به مورد اجرا گذارد .

تبصره : شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد

  

ماده 6- وزارت كشور موظف است :

1- ضوابط ، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامی ابلاغ نماید .

2- بانك اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و كشاورزی را تهیه وبرای تكمیل بانك اطلاعاتی جامع پسماندها به  سازمان ارائه نمایند .

3- محل دفع پسماندهای عادی را بر اساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد كشاورزی تعیین نماید. 

4- شیوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح را تهیه نماید. 

5- شیوه نامه های اجرائی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی كه قبل از تصویب قانون و آئین نامه در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید .

6- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده ( 5 ) قانون همکاری نماید.

ماده7- محل های دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک در اختیار مدیریت های اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد. 

ماده8- تولیدكنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراكز و مجتمع هائی كه پسماند عادی تولید می كنند، از قبیل ساكنین منازل ف، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و مجتمع های تجاری ، خدماتی ، آموزشی ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشند.

ماده 9- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطح شهر ، روستا و بخش می نمایند باید مقررات و شیوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازی ، دخیره و انتقال نخاله های ساختمانی را رعایت نمایند .

ماده 10-  بخشداری ها باید براساس شیوه نا مه های  ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تأسیسات اطراف راهها وحریم راههااقدام نمایند.

تبصره- راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری نمایند.

ماده 11 - كلیه مراكز تولید كننده پسماندهای ویژه همچنین تولید کنندگان جزء ویژه پسماند عادی ( خانگی )  باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.

ماده 12- تولید كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از كالاهای خود را بازیافت نمایند.در صورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل ازهر یك ازاقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار واحدهای بازیافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16 ) قانون محكوم خواهند شد .

1- موادپلیمری از قبیل پلاستیك ها، PET   و لاستیك

2- كالاهای شیشه ای، كریستال

3-  اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی

4- اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

5- كالاهای ساخته شده از كاغذ و مقوا

6- انواع روغنهای روانکار

7- كالاهایی كه حداقل از دو جزء شیشه، فلز،پلیمر، سلولز تشكیل شوند

8- لوازم برقی و الكترونیكی

9- انواع مصالح ساختمانی ازنوع كانی های غیر فلزی

تبصره 1- واحدهای تولیدی كه از مواد اولیه بازیافتی استفاده می كنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا وارد كنندگانی كه كالای خود را مرجوع     می كنند، به ازای میزان كالای صادرشده  و یا مرجوعی، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود. 

تبصره 3- تجدید نظر در اقلام و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان وتصویب هیات وزیران خواهد بود.

 

ماده 13- تولیدكنندگان , واردکنندگان وكسانی كه مسئوولیت بسته بندی مواد و محصولاتی كه منجر به ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله  سموم و کودهای شیمیایی) باید نحوه استفاده,  نگهداری , حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها  را پس از تائید مراجع ذیربط، بر روی بسته بندی درج  نمایند. 

 

 ماده 14– وزارت امور اقتصادی و دارائی باید از طریق گمركات، از ورود كالاهائی كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید .

 

 ماده 15- سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كالاهایی كه پس از مصرف ، پسماند بیشتر یا پسماند با بازیافت مشكل تر و یا پسماند خطرناك ایجاد می كنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعلام نماید .


  ماده 16- موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:

1- استاندارد كاغذ و پلاستیك بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی.

2- استانداردهای كودآلی به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و كشاورزی.

 3- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاه های زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.

4- استاندارد علائم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیك ها و نیز پلاستیك های قابل تجزیه در طبیعت .

5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود.

 

ماده 17- واحدهای بازیافت كه با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهیلاتی كه برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود.

تبصره 1 : در صورت پرداخت هر گونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع كود شیمیائی، کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2 :  وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 8/4/1384 خریداری نماید.

 

 ماده 18- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح حقیقی وحقوقی اقدام نماید.

 

ماده 19- تولید كنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1 ) ملزم به كاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وباید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرم های اظهارنامه  ثبت و به سازمان گزارش نمایند. جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کار گروه ملی) و تصویب هیات وزیران قابل تغییر می باشد.

 متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به تهیه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نماید .

جدول شماره ( 1) : موضوع ماده (19)
 

 تولید كنندگان پسماند                           نوع پسماندها                               میزان پسماند و یا مشخصات آن

 واحدهای تصفیه دوم روغن                    مجموع پسماندها                          حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پایه تولیدی


واحدهای كلر الكالی با سل جیوه             پسماندهای جیوه ای خشك           حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر تولیدی


تولید روی به روش انحلال در اسید            مجموع پسماندها                         حداكثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی


 

ماده20- كلیه تولیدكنندگان ، وارد كنندگان و توزیع كنندگان کالا ومواد باید مشخصات، ،مقدار و نحوه مدیریت  پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذیربط ارائه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.

 

ماده21- پسماندهای دامپزشكی به عنوان پسماندهای ویژه كشاورزی، مشمول ماده (11 ) قانون می باشند.

ماده22- سازمان باید با رعایت ماده (11) قانون، بر اساس كمیت و كیفیت پسماندهای ویژه صنعتی ، محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های کشور وصنایع ومعادن پیشنهاد نماید .

ماده 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه وعادی را تعیین میزان و به دستگاههای ذیربط اعلام نماید.

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین میزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند می باشد .

ماده 25– دستگاههای ذیربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام و اخذ تاییدیه وزارت نیرو در زمینه  عدم تاثیر پذیری منابع آبی اقدام نماید.

ماده 26- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه كننده طرحهای توسعه وعمران ، اجرای تبصره (1 ) ماده (12 ) قانون را منظور نماید .

ماده27- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، معیارها و ضوابط موضوع ماده (5 ) قانون را تهیه وابلاغ نماید.

ماده 28- مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات كارشناسان و متخصصین واجد شرایط (به طور ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست ) استفاده نمایند..

ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظوركنترل انتشارآلودگی های ناشی ازانتقال زباله ها وپسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تامین كننده آب شرب از دفع پسماندهای موجود درآبراهه ها، منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند. 

ماده30- سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط، ممنوع است.

ماده 31-  تخلیه كنندگان پسماندهای ویژه در اماكن غیر مجاز و همچنین خودروهای تخلیه كننده پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهای تعیین شده در  مواد (16) و(20)  قانون محكوم خواهند شد .

ماده 32- سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه، بانك اطلاعاتی جامع پسماندها را با همكاری دستگاهها و مدیریت های اجرایی ذیربط تهیه نماید .

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه، تابع آئین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصویب نامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 27/12/1380 هیات وزیران) و اصلاحیه های بعدی آن  خواهد بود .

ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون بازل) قرار دهند. اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان  ارائه نمایند به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد .

ماده 35- زباله های دریایی و مصالح لایروبی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL  و کنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کار گروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط، مفاد کنوانسیون مزبور را لحاظ نماید .

ماده36 - نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها ، دهیاریها و بخشداریها در صورتی که وظایف ضابطین قوه قضایه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئین نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضایه قرار می گیرند .

وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند .

ماده 37- دستگاه های مذكور در تبصره ماده (6 ) قانون، باید در اجرای تكالیف این تبصره ،برنامه سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده38- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در لوایح بودجه پیش بینی نماید .

ماده 39- دستگاههای مشمول ماده (21) قانون عبارتند از: وزارت کشور(بخشداریها)، سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور( شهرداریها ودهیاریها)، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع ومعادن،.وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت راه وترابری.طبقه بندی: تیتر خبری روز،  قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : شنبه 2 اردیبهشت 1391

 چند روز  پیش بود که هفت روز هفته زمین پاک نامگذاری شد و روز نخست آن اختصاص یافت به مدیریت پسماندها؛ و برای اینکه بتوانیم هرچه بیشتر پسماندها را مدیریت کنیم (!) علاوه بر علم آکادمیک و تجربه در این کار، با مواد قانونی مرتبط نیز آشنایی داشته باشیم. در زیر به مواد قانونی اشاره خواهم کرد.


قانون مدیریت پسماندها

ماده 1

 جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست كشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، كلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد و كلیه شركت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند .

 ماده 2

عبارات و اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است دارای معانی زیر می باشد :

الف- سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب- پسماند : به مواد جامد ، مایع و گاز( غیر از فاضلاب ) گفته می شود كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده زاید تلقی می شود.

                  

 پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: 

1- پسماند های عادی:

 به کلیه پسماند هایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهر ها ، روستاها و خارج از آنها تولید می شود ؛ از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی .

2- پسماند های پزشکی ( بیمارستانی ) :

به کلیه پسماند های عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی – درمانی ، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود . سایر پسماند های خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است .

3- پسماندهای ویژه :

به کلیه پسماند هایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت ، بیماریزایی ، قابلیت انفجار یا اشتعال ، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماند های پزشکی و نیز بخشی از پسماند های عادی، صنعتی ، کشاورزی که نیاز به مدیریت خا ص دارند ، جزء پسماند های ویژه محسوب می شوند .  

4- پسماندهای كشاورزی :

   به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات ، لاشه حیوانات

 ( دام ، طیور و آبزیان ) محصولات كشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف .

 5- پسماند های صنعتی :

   به كلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود ، از قبیل براده ها و سرریزها و لجن های صنعتی .

ج- مدیریت اجرایی پسماند : شخصیت حقیقی یا حقوقی است كه كه مسئول برنامه ریزی ، ساماندهی ، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید ، جمع آوری ، ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ، پردازش و دفع پسماند ها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد .

1- دفع : كلیه روش های از بین بردن یا كاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت ، دفن بهداشتی و زباله سوزی. 

2- پردازش : كلیه فرایندهای مكانیكی ، شیمیایی ، بیولوژیكی كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد .

د- منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست _ مصوب 1353/03/28 _ است .

تبصره1- پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی ، صنعتی و كشاورزی كه نیاز به مدیریت خاص دارند ، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند .

تبصره 2- فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همكاری دستگاه های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید .

تبصره 3- پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند .

تبصره 4- لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی كه خشك یا كم رطوبت باشند در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت .

ماده 3

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همكاری وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكی و سایر دستگاههای حسب مورد ، استاندارد كیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید

ماده 4

دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی كه در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند . آیین نامه اجرایی مذكور می بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد :

1- مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف ، پسماند كمتری ایجاد نماید .

2- تسهیلات لازم برای تولید و مصرف كالاهایی كه بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی كه دفع و بازیافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود .

3- تدابیری اتخاذ شود كه كه استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد .

4- مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت بر عهده تولیدكنندگان محصولات قرار گیرد .

ماده 5

مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت ، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود .


 


ماده 6

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی كه نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاه های آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش ، جداسازی صحیح ، جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان ها و مسئولین مربوط همكاری نمایند .

تبصره - وزارتخانه های جهاد كشاورزی ،‌صنایع و معادن،‌كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش پسماندهای كشاورزی، موظف اند نسبت به اطلاع رسانی و آموزش روستاییان و تولیدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند .

ماده 7

مدیریت اجرایی كلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد . مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید كننده خواهد بود . در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها ، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود .

تبصره- مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری ، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند .

ماده 8

مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدكننده پسماند با تعرفه ای كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید .

ماده9

وزارت كشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم را برای جداسازی پسماندهای عادی به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید . مدیریت - های اجرایی مندرج در ماده (7) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی كه در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی می شود ، كلیه پسماندهای عادی را به صورت تفكیك شده جمع آوری ، بازیافت یا دفن نمایند .

ماده 10

وزارت كشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشكیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری ها ، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نماید .

ماده 11

سازمان موظف است با همكاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( در مورد پسماندهای پزشكی ) ، صنایع و معادن ، نیرو و نفت ( ‌در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی )، جهاد كشاورزی در مورد پسماندهای كشاورزی) ، ضوابط و روش های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شوراهای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند . وزارتخانه های مذكور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روش های مصوب هستند .

ادامه مطلب
طبقه بندی: قوانین،  تیتر خبری روز، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1390

1- 60 هزار حلقه چاه آب، ارومیه را آبکش کرد (همشهری)


2- این اسرای کوچک دوست داشتنی (مرضیه ناظری- گرین بلاگ)
3- سربازخانه کوچک من و درخت ها (مرضیه ناظری- گرین بلاگ)
4- برگزاری اولین بازارچه خیریه نوروزی حیوانات (سبزپرس)
5- «قیصر» چشم به راه حمایت ایرانیان (سبزپرس)
6- ممکن است برای «پارک پردیسان» هزاران مجوز صادر شده باشد! (سبزپرس)
7- ما مجوزی برای واگذاری این 740 هکتار اراضی جاجرود صادر نکرده ایم (سبزپرس)

پ.ن: این مطلب به نظرم مهم بود : سرانه جنگل در ایران بسیار پایین است (همشهری)طبقه بندی: تیتر خبری روز، 
ارسال توسط تینا قضاتی
مرتبه
تاریخ : شنبه 13 اسفند 1390
1- مشارکت مالی برای آزادی "باقر زارع" همیار محیطبان هرمزگان (سبز پرس)

2-
باد و باران و برف؛ ریزگردها شکست خوردند ! (محسن تیزهوش-گرین بلاگ)
طبقه بندی: تیتر خبری روز، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic